وارد پنل تنظیمات خود شوید و در بخش تنظیمات صفحه ی نخست حالت نمایش را انتخاب کنید.